Wystawa Leona Tarasewicza

Do 26 sierpnia 2018 roku w Muzeum Ar​chi​tek​tu​ry we Wro​cła​wiu odbywa się wystawa Leona Tarasewicza, która ukazuje ewo​lu​cję twór​czo​ści artysty od ukoń​cze​nia studiów w 1984 roku, przez pre​zen​ta​cję wiel​ko​for​ma​to​wych obrazów z lat 80. i 90. XX w., po przy​kła​dy kom​po​zy​cji prze​strzen​nych ostat​nich lat.

 

 

 

image/svg+xml

Menu